Social udvikling

Social udvikling omhandler udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer. Social udvikling foregår i fællesskaber, hvor barnet oplever at høre til, udvikler empati og får erfaringer med selv at øve indflydelse og værdsætte forskellighed.

Deltagelse og medindflydelse

Barnet skal deltage i sociale fællesskaber, hvor det oplever at høre til og kan bidrage værdifuldt til fælles lege, aktiviteter og samvær. Alle børn er afhængige af, at det pædagogiske læringsmiljø opfatter forskellighed som en ressource og understøtter muligheden for deltagelse og medindflydelse til fælles glæde og engagement.

Empati

Empati handler om at mærke egne følelser, kunne sætte sig ind i andres følelser og oplevelsesverden og at kunne handle på måder, der understøtter samspillet med andre. Det er væsentligt for barnets udvikling af empati, at det pædagogiske personale er optaget af børneperspektiver, som de kommer til udtryk både verbalt og kropsligt.

Det pædagogiske læringsmiljø skal både understøtte barnets daglige trivsel og sociale omgang med de andre børn og bidrage til, at barnet får erfaringer med at begå sig i verden udenfor. Samarbejdet med forældrene er centralt for barnets sociale læring og udvikling.

Legens betydning for social læring

Legen spiller en central rolle ved bl.a. at fremme barnets sociale læring og udvikling. Barnet lærer gennem legen at forhandle, indgå kompromisser og løse konflikter. Et af legens kendetegn er, at den bliver til undervejs, og at børn derfor hele tiden må afstemme med hinanden.

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte barnets lyst til at lege, udforske og eksperimentere. Barnets sociale læring og udvikling finder også sted, når det iagttager andres leg, hvor det kan lære sociale omgangsformer til at begå sig både i hverdagen i dagtilbuddet og generelt i livet.

Det pædagogiske personale må veksle mellem at gå foran, ved siden af og bag ved børnene med henblik på at understøtte alle børns deltagelse i legefællesskaber. Børn er forskellige og har brug for forskellige udfordringer.

Pædagogiske læringsmål

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.