Alsidig personlig udvikling

Dette læreplanstema har fokus på, hvordan dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer udvikler barnets erfaringsverden og dets muligheder for deltagelse. Det forudsætter bl.a. engagement, livsduelighed, gåpåmod og deltagelseskompetence. 

Engagement

Barnet udvikler engagement, når det indgår i relationer til betydningsfulde mennesker. Her skal barnet opleve, at det respekteres, passes på og værdsættes. Det pædagogiske læringsmiljø skal fremme barnets engagement og deltagelse, så barnet oplever fordybelse, selvrespekt, selvtillid og selvværd.

Livsduelighed

Gennem leg og andre aktiviteter skal det pædagogiske læringsmiljø sikre, at barnet får et grundlæggende demokratisk værdisæt, der udvikler og understøtter dannelse og livsduelighed. I bl.a. legen udfolder, udforsker og erfarer barnet sig selv og andre på forskellige måder, samtidig med at det også udfordres og oplever begrænsninger.

Når barnets perspektiver og oplevelser af hverdagen i dagtilbuddet anerkendes, får barnet medbestemmelse og oplever at være en betydningsfuld medskaber af sine egne livsbetingelser. Samtidig får barnet erfaringer med, at andres oplevelser af og perspektiver på verden også er vigtige.

Gennem deltagelse i fællesskaber får barnet grundlæggende erfaringer med at indgå i, høre til og navigere i fællesskaber og en forståelse af demokrati og demokratiske processer. 

Gåpåmod

Læringsmiljøet skal understøtte barnet i at udtrykke sine følelser og håndtere konflikter uden at miste sit gåpåmod. At kunne håndtere modgang og udfordringer og være vedholdende, er centralt for barnets mulighed for indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet.

Det pædagogiske personale skal støtte barnet i at turde gå sine egne veje, fx ved at vælge aktiviteter eller relationer til og fra, hvis de ikke matcher barnets trivsels-, lærings- og udviklingsbehov. Dette skal ske under hensyntagen til, at barnet i høj grad bør deltage i det samlede børnefællesskab.

Deltagelseskompetence

Læringsmiljøet skal understøtte og udvide barnets erfaringsverden, så det kan og tør deltage. Barnet øver sig i denne deltagelseskompetence ved at balancere mellem at være iagttagende og initiativtagende.

Læringsmiljøet skal give mulighed for, at barnet kan forfølge, engagere og fordybe sig i det, det er optaget af. Læringsmiljøet skal motivere barnet til at undres, pirre dets nysgerrighed, anerkende det for dets fund og støtte dets vedholdenhed og innovative formåen.

Pædagogiske læringsmål

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn, social og kulturel baggrund.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.