Kommunikation og sprog

Fordi barnets kommunikation og sprog udvikles gennem nære relationer, er det centralt, at det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets kommunikative og sproglige samspil med dagplejeren. Dagplejeren skal være bevidst om, at denne fungerer som sproglig rollemodel for barnet, og skal guide barnet til at indgå i fællesskaber med andre børn.

Interaktioner

Barnet lærer sprog i naturlig forlængelse af kommunikation gennem blikretning, pludren og kropsbevægelser. Det kræver nærvær, øjenkontakt og fælles opmærksomhed. Dagplejeren skal derfor være indlevende, nysgerrig og have lyst til kommunikation og samtale med fokus på det, barnet er optaget af.  

Sproglige rollemodeller

Barnets sprog udvikles i dialog med sproglige rollemodeller. Barnet skal have mulighed for at lytte, fortælle og stille spørgsmål til sine omgivelser og lege med sproget. Når barnet eksperimenterer kommunikativt og sprogligt, får det erfaringer med at aflæse, genskabe og udvikle en passende kommunikation i forskellige situationer og fællesskaber.

Fællesskaber

Kommunikation og sprog er centralt for barnets evne til at danne relationer, indgå i fællesskaber og vedligeholde venskaber. Her danner legen et vigtigt afsæt som øvebane for barnets nonverbale og verbale kommunikation, ordforråd og sætninger. Det er derfor afgørende, at barnet understøttes i at deltage i leg.

Læringsmiljøet skal tilbyde barnet et bredt udvalg af sproglige læringsmuligheder og aktiviteter, der understøtter tilegnelsen af sprogforståelse, ordforråd, udtale og sætningsdannelse i meningsfulde sammenhænge. Sproglige læringsmuligheder indtænkes i både rutiner og planlagte og spontane aktiviteter.

Pædagogiske læringsmål

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.
Nye bøger til dialogisk læsning